משלוח חינם לנקודת איסוף בקנייה מעל 220 ₪

חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.segafredosystem.co.il להלן: “האתר” (אשר בבעלותה של חברת סי.טי.סי. חברה לסחר אפנים בע”מ, ח.פ. 510860265 ) להלן: “החברה

אנו לרשותכם בכל שאלה ונשמח לתת מענה גם לפניות הנוגעות להזמנות באתר. בכל שאלה ניתן לפנות בעמוד צור קשר או  בטלפון למספר: 09-9797505,  או בדואר אלקטרוני : [email protected]

1. כללי

1.1.    תקנון זה כתוב בלשון זכר רק מטעמי נוחות ויש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.2.    כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות  תקנון זה.

1.3.    הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש באתר. גלישה ו/או כל פעולה באתר לרבות ביצוע הזמנה, מהווה את הסכמה לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.4.    שימוש באתר מהווה הצהרה כי המשתמש מודע לתקנון להוראות תקנון זה ומקבלן, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על-פי תקנון זה.

1.5.    החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת.

1.6.    המשתמש מסכים כי רשומות המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

1.7.    השימוש באתר ובתכנים שבו הינו “כפי שהוא” (“AS IS”), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש כלשהו ולצרכים פרטיים בלבד. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות. אין להשתמש בתוכן באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא על-ידי משתמש כלשהו, ללא הסכמת החברה מראש ובכתב.

1.8.    תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלה). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

2. הזכות/כשרות לבצע רכישות באתר

2.1.    רשאי לבצע רכישות באתר כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים שלהלן:

2.1.1.   המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בכלל זה מצהיר המשתמש כי הינו בן 18 שנה או מבוגר יותר.

2.1.2.   באם אמצעי התשלום באמצעותו מעוניין המשתמש לבצע הרכישה הינו כרטיס אשראי, אזי המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין על-ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפעילות גם בישראל או קיבל את הסכמתו מרצון של בעל כרטיס אשראי כאמור, לעשות בו שימוש.

2.2.    החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לרכישות ו/או לבטל רכישות של משתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי תנאי השימוש ו/או הוראות תקנון זה או משתמשים המנסים לפגוע בניהולו התקין של האתר.

3. רכישת מוצרים

3.1    החברה תאפשר למשתמש העומד בתנאי סעיף ‎2.1 שלעיל (להלן: “הלקוח”) לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר (להלן: “הזמנה”).

3.2    כדי לבצע הזמנה של מוצר, אחד או יותר, על הלקוח תחילה לבחור את המוצר לרבות סוג, דגם, טעם, וכמות.

3.3    לאחר בחירת המוצרים, כחלק בלתי נפרד מביצוע ההזמנה על הלקוח להירשם, למלא את פרטיו האישיים כמפורט להלן ולבחור סיסמא (להלן: “טופס ההזמנה”). בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את פרטיו האישיים העדכניים הנכונים והמדויקים, ביניהם: דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון, ישוב, רחוב, מספר בית, דירה, קומה, כניסה, הערות ומידע לשליח ככל שישנו ואת אמצעי התשלום, כמפורט בסעיף 3.4 שלהלן. מובהר כי השדות שיסומנו במפורש מחייבים מילוי. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יוכל הלקוח לבצע הזמנה.

במסגרת המוצרים המוצעים באתר, תציע החברה ללקוח לרכוש “מנוי קפסולות שנתי” (להלן: “מנוי”), להלן יובאו תנאיי ההתקשרות לעניין עסקאות מן הסוג האמור:

3.3.1.     החברה תספק ללקוח מכונת קפה מדגם MZ בשאילה למשך תקופת ההתקשרות.

3.3.2.     למען הסר ספק, יובהר כי מכונות הקפה המסופקות במסגרת רכישת מנוי הן רכושה של החברה והן יישארו בבעלותה המלאה והבלעדית לאורך כל תקופת ההתקשרות, והן נמצאות בהשאלה אצל הלקוח לאורך תקופת ההתקשרות בלבד, על הלקוח לדאוג לטיפול ואחזקה ראויה של המכונה בהתאם להוראות היצרן. לאחר השלמת 12 חודשים במסלול, המכונה עוברת להיות רכושו של הלקוח.

3.3.3.     לקוח שרכש מנוי, יתחייב לרכישת כמות קפסולות חודשית מינימאלית (להלן: “הכמות המינימאלית“) בהתאם למסלול המנוי שבחר עת ביצוע העסקה.

3.3.4.     החיוב יבוצע, חודש בחודשו, עד ל – 5 לכל חודש באמצעות כרטיס האשראי שימסור הלקוח וללא תלות צריכת הקפסולות בפועל.

3.3.5.   החברה תתיר ללקוח להקפיא את השימוש במנוי באופן של מניין ימים מצטבר בסך של 30 ימים במהלך תקופת ההתקשרות.

3.3.6.   התקשרות בעסקה לעניין זה תהא לתקופה מינימאלית של 12 חודשים מלאים לאחר השלמת 12 חודשים במסלול, המכונה עוברת להיות רכושו של הלקוח

3.3.7.   לעניין ההוראות המובאות לעיל, במקרים של רכישת מנוי, נתוני אמצעי התשלום ישמרו במלואם בצורה מאובטחת במאגר המידע של החברה ו/או של ספק שירותי התשלומים, ובתום תקופת ההתקשרות.

3.3.8.    יובהר כי עלות המנוי החודשית הינה מופחתת לאור התחייבות הלקוח ל- 12 חודשי מנוי. היה והמנוי יתבטל קודם לכן, מכל סיבה שהיא, תהא רשאית החברה לחייב את הלקוח, באמצעות פרטי האשראי שנמסרו לה, בגין הקפסולות שנמסרו לו עד לאותו מועד בהתאם לתעריף הקבוע במחירון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

3.4.    מסירת פרטים שגויים בכוונה או ללא הרשאה עלולה להוות עבירה על החוק. נגד לקוח המגיש פרטים שגויים עלולים להינקט הליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

3.5.    בנוסף למידע האמור בסעיף 3.3 שלעיל, בטופס ההזמנה ימסור הלקוח את אמצעי התשלום באמצעותו הוא מעוניין לבצע את הרכישה. אמצעי התשלום בהם יכול להשתמש הלקוח הינם כרטיס אשראי בלבד.

3.6.    מטעמים של אבטחת מידע והגנה על פרטיות הלקוח, נתוני אמצעי התשלום לא ישמרו במלואם (רק ארבע ספרות אחרונות של אמצעי התשלום) במאגר המידע של החברה וישמשו רק לצורך ההזמנה הספציפית.

3.7.    לאחר הזנת הפרטים כאמור בסעיפים 3.4-3.3 שלעיל, יאשר הלקוח את הזמנתו על-ידי לחיצה על כפתור “רכישה” (להלן: “ביצוע ההזמנה”). המערכת תבצע אימות פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה. ככל שההזמנה לא אושרה על-ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה, ההזמנה לא תבוצע ויחולו הוראות סעיף 3.8 שלהלן.

3.8.    לאחר שהתקבל אצל החברה אישור מחברת האשראי בגין ההזמנה, והחברה ווידאה כי הפריט קיים במלאי תישלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת שהוזנה בעת מילוי טופס ההזמנה על ביצוע ההזמנה (להלן: “אישור ההזמנה”).

3.9.    למען הסר ספק יובהר כי הזמנה תאושר בכפוף לתנאים שלהלן:

3.9.1.   אימות פרטי כרטיס האשראי וקבלת אישור על ביצוע התשלום מאת חברת האשראי אצל החברה. ללא אישור חברת האשראי כאמור, ההזמנה לא תאושר והחברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך לרבות לא בשמירת המוצר במלאי.

3.9.2.   זמינות המוצר במלאי החברה במועד ביצוע ההזמנה. מובהר כי החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים המופיעים באתר. ככל שהמוצר לא קיים במלאי, החברה תהיה רשאית שלא לאשר את ההזמנה. יובהר כי גם אם לא צוין באתר כי המוצר אינו קיים במלאי או שהמוצר לא הורד מהאתר עד למועד אישור ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת לספק את המוצר ו/או את ההזמנה, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם ללקוח ו/או לצד שלישי. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובתה של החברה להשיב ללקוח כל סכום ששילם ככל ואכן שילם לחברה או לבטל את החיוב ככל שבוצע.

3.10.    החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו המחירים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

3.11.    החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוחים, עד אשר יעודכנו על-ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כלהלן:

3.11.1.    ברכישה בסכום כולל של 270 שקלים חדשים ומעלה – משלוח ללא עלות לנקודת איסוף, ברכישה בסכום כולל של 350 שח ומעלה משלוח ללא עלות לבית הלקוח

3.11.2.    עלויות משלוח – 15 שח לנקודו איסוף, 30 שח על לבית הלקוח. תעריף המשלוח ביחס להזמנה שבוצעה הוא תעריף המשלוח באתר בעת ביצוע ההזמנה. אם עודכנו תעריפי המשלוחים טרם השלמת ביצוע ההזמנה, יחויב הלקוח לפי התעריפים המעודכנים.

3.12.    החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות וכן רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

3.13.    החברה שומרת לעצמה את הזכות להציע מעת לעת מבצעים והנחות באתר, וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט.

4. מועדי אספקה, הובלה ומשלוח

4.1.    לאחר אישור ביצוע ההזמנה החברה תספק את ההזמנה לכתובת בישראל, שהוזנה בטופס ההזמנה (להלן: “המשלוח”).

4.2.    לפני ביצוע המשלוח ללקוח תישלח ללקוח הודעת SMS.

4.3.    בכפוף לאמור בסעיף ‎7.7 שלהלן, החברה תבצע את המשלוח באמצעות חברת שילוח או באמצעות שליח מטעמה.

4.4.    לא סופק המשלוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות אך מבלי לגרוע, עקב מסירת פרטים שגויים ו/או לא נכונים ו/או לא מדויקים בעת ביצוע ההזמנה ו/או מכיוון שהלקוח לא היה בכתובת אספקת המשלוח בשעה היעודה ו/או שהלקוח סירב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.

4.5.    החברה ו/או חברת השילוח רשאים לסרב לספק הזמנה לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן ביצוע המשלוח עם הלקוח טלפונית. מובהר כי על-אף האמור בסעיף ‎4.3 שלעיל, זמן האספקה לאזור כאמור בסעיף זה יהיה בתוך שבעה (7) ימי עסקים.

5. שירות לקוחות

5.1.    בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, או לפרטים נוספים בקשר לאתר, פעילותו ואופן ביצוע הזמנות, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באחד מהאמצעים שלהלן:

5.1.1.   בטלפון: 09-9513010, בימים א’-ה’, בין השעות 17:00-09:00;

5.1.2.   בדואר אלקטרוני: [email protected];

5.1.3.   בפייסבוק בעמוד סגפרדו ישראל;

6. ביטולים והחלפות מוצרים

6.1.    לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות שהותקנו לפי חוק זה (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), אשר עיקריהן יובאו להלן.

6.2.    ביטול הזמנה על-ידי לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

6.2.1.   כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדואר אלקטרוני) ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל.

6.2.2.   בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף ‎6.2 זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף ‎6.2.1 לעיל את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

6.3.    ביטול הזמנה על-ידי לקוח לאחר קבלתה אצל הלקוח:

6.3.1.   במקרה של הזמנת קפסולות קפה ו/או מוצרי מזון אחרים (להלן: “מוצרי מזון”) לא ניתן לבטל את ההזמנה ולהחזיר מוצרי מזון אלו בהיותם מוצרי מזון. בהזמנה הכוללת מוצרי מזון ומוצרים אחרים שאינם מוצרי מזון, יחולו הוראות סעיף זה על מוצרי מזון בלבד, שאינם ניתנים להחזרה.

6.3.2.   בכפוף לאמור בסעיף 6.3.1. שלעיל, סופקה ההזמנה ללקוח וההזמנה אינה כוללת מוצרי מזון, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בעל פה לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, וכן באמצעות הקישור הייעודי המצוי באתר (להלן: “הודעת ביטול”). למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה.

6.3.3.   הייתה ההזמנה כוללת מוצרי מזון ומכונת קפה/מכונות קפה, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה של מכונת/מכונות הקפה בלבד.

6.3.4.   בוטלה ההזמנה בהתאם לאמור בסעיף ‎6.3 זה, תישלח החברה ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול הרכישה, ועל הלקוח להשיב את המוצרים לחברה בתוך 7 ימים ממועד מתן הודעת הביטול, ובלבד שהמוצרים תקינים ולא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג. לעניין זה, חיבור מכונת הקפה לחשמל יחשב כשימוש.

6.3.5.   החזרת המוצרים כאמור תבוצע באחת מהדרכים שלהלן:

6.3.5.1.              הגעה ומסירה במשרדי החברה ברחוב השוהם 9, איזור תעשיה קדימה, בתיאום טלפוני מראש עם שירות הלקוחות;

6.3.5.2.              בתיאום טלפוני עם שירות הלקוחות, איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה בעלות של 49 שקלים חדשים. החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.3.6.   בכפוף לאמור בסעיף ‎6.3.2 שלעיל, החברה תחזיר ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול, את הסכום ששולם על-ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה, הכל בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.

6.3.7.   למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף ‎6.3 זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על-ידו.

6.4.    ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:

6.4.1.     על הלקוח לבדוק את הפריטים הכלולים בהזמנה מיד עם קבלת המשלוח. היה והלקוח קיבל את המוצר כשהוא פגום, או כאשר מפרט המוצר שונה מהמפרט שפורסם באתר, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה כאמור בסעיף ‎5 לעיל, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. ככל שיוחלט על-ידי החברה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, כי המוצר פגום, יוחלף המוצר או תבוטל רכישתו, לפי בחירת הלקוח והכל ובכפוף להוראות הדין, כסעד יחיד ללקוח.

6.4.2.     במקרה בו הלקוח מבקש לבטל את רכישת המוצר הפגום, יחולו ההוראות שלהלן:

6.4.2.1.              ללקוח תישלח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת את ביטול ההזמנה, והחברה ו/או מי מטעמה ייצרו קשר עם הלקוח לשם תיאום איסוף המוצר הפגום.

6.4.2.2.              הושב המוצר הפגום אל החברה, תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף 6.4.1. שלעיל את הסכום ששולם על-ידו בעבור אותו מוצר פגום. במקרה של ביטול מחמת פגם, תחזיר החברה ללקוח את דמי המשלוח, ככל ששולמו על-ידו.

6.4.2.3.              ביטול הזמנה, אף אם נעשה מחמת פגם במוצר, לאחר שסופקה ללקוח, כפוף להשבת הפריטים שהזמנתם בוטלה לחברה, כאשר לא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג.

6.5.    החלפת מוצרים שלא מחמת פגם:

6.5.1.   לקוח המעוניין להחליף מוצרים שקיבל בהזמנה שאינם מוצרי מזון, שלא מחמת פגם כאמור בסעיף ‎6.4 לעיל, מתבקש לפנות לשירות הלקוחות של החברה בטלפון: 09-9513010, בימים א’-ה’, בין השעות 17:00-09:00;
החלפת מוצרים כאמור בסעיף זה תעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת ההזמנה על-ידי הלקוח ובתנאי שלא נעשה בהם שימוש, באריזתם המקורית, כשהם שלמים ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג;

6.5.2.   איסוף המוצרים על-ידי חברת שילוח מטעם החברה הינו בעלות של 30 שקלים חדשים, לאחר קבלת המוצרים במשרדי החברה, שילוח המוצרים החדשים המהווים “החלפה” ישלחו על-ידי החברה מהחברה ללקוח ללא עלות נוספת; החברה רשאית לעדכן את תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

6.5.3.   מובהר כי החלפת המוצר הינה בהתאם למלאי הקיים באתר.

6.6.    ביטול הזמנה על-ידי החברה:

6.6.1.   החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, בכל אחד מהמקרים שלהלן:

6.6.1.1.              בכל מקרה אשר בו נבצר יהא מהחברה לנהל את האתר כתיקנו, לרבות במקרים של תקלות טכניות;

6.6.1.2.              בכל מקרה אשר נבצר מהחברה לספק את המוצרים;

6.6.1.3.              בכל מקרה שנפלה טעות קולמוס באילו מהפרטים המוצגים באתר, לרבות, תיאור המוצר/ים ו/או מחיר המוצר/ים;

6.6.1.4.              בכל מקרה אשר בו נבצר מהחברה לעמוד בהתחייבות אחרת שלה לפי תקנון זה.

6.6.2.   בכל אחד מהמקרים כאמור תישלח החברה ללקוח הודעה על ביטול ההזמנה, והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

6.7.    מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק הגנת הצרכן לתקנון, יחולו ההוראות המיטיבות עם הלקוח.

6.8  ביטול עסקת מנוי

6.8.1 יובהר כי עלות המנוי החודשית הינה מופחתת לאור התחייבות הלקוח ל- 12 חודשי מנוי. היה והמנוי יתבטל קודם לכן, מכל סיבה שהיא, תהא רשאית החברה לחייב את הלקוח, באמצעות פרטי האשראי שנמסרו לה, בגין הקפסולות שנמסרו לו עד לאותו מועד בהתאם לתעריף הקבוע במחירון החברה, כפי שיהיה מעת לעת.

6.8.2 מבלי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981, במקרה שבו לקוח יבטל את מנוי בטרם חלפו 3 חודשים ממועד ביצוע  העסקה, יחויב הלקוח בסכום השווה ל- 3 חודשים בהתאם לסכום המנוי אותו בחר.

6.8.3 בחלוף 3 חודשים, והחל מהחודש הרביעי, גובה דמי הביטול יהיה שווה ל – 20% מהתשלום החודשי למשך מספר החודשים שנותרו לסיום תקופת ההתקשרות. כך לדוגמה: לקוח אשר שילם סכום של 220 ₪ לחודש, ביטל את המנוי לאחר 8 חודשים – גובה דמי הביטול יהיה 20% מ – 220 ₪ למשך 4 החודשים הנותרים (176 ₪ בסך הכל).

6.8.4 למען הסר ספק, יובהר כי חישוב גובה דמי הביטול עבור ביטול מנוי שנעשה באמצע החודש, יראה לעניין תקנון זה כאילו בוצע ביום האחרון של אותו החודש.

6.8.5 למען הסר ספק, המכונה תוחזר לחברה במידה והלקוח לא השלים 12 חודשים.

7. אחריות ושירות

7.1.    החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

7.2.    נפלה טעות קולמוס בתיאור הצבע ו/או בנראות הצבע, ו/או באופן בו נראה הצבע במסך המשתמש, לא יחייב הדבר את החברה. קטלוג הצבעים באתר נועד להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין הצבעים המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין הצבעים הנמכרים בפועל.

7.3.    תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד, ואינם מחייבים את החברה. מובהר כי ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.

7.4.    החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם.

7.5.    בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.

7.6.    בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

7.7.    על-אף האמור בסעיף ‎4.3 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מ”כוח עליון” ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות שביתות, השבתות, אסונות טבע, מזג אוויר חריג וכיוצא באלה; תקלות במערכות המחשוב ו/או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה ו/או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

7.8.    פרטי היצרן ו/או היבואן והוראות הטיפול במוצרים יופיעו על גבי המוצרים בהזמנה. היה והמידע אינו זמין על גבי המוצר, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה באופן האמור בסעיף ‎5 לעיל ולקבל את המידע ו/או מידע נוסף. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן, לרבות הוראות ההפעלה של מכונת הקפה

7.9.    החברה לא אחראית, ככל שיש כאלה, לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית (link). החברה אינה מתחייבת כי הקישורית תוביל את המשתמש לאתר אינטרנט פעיל.

7.10.    מובהר כי שירות לקוחות החברה יינתן ללקוחות שרכשו מוצרים באתר בלבד. ובכל מקרה לא יינתן שירות כלשהו (לרבות החלפות ו/או החזרות וכיוצא באלה) למוצרים שנרכשו מחוץ לאתר, לרבות מחוץ לישראל, יבוא מקביל וכיוצא באלה.

8. קניין רוחני

8.1.    כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכל פרט נוסף אודות המוצרים), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2.    אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשות מפורשת מאת החברה מראש ובכתב.

8.3.    אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים על-ידי החברה, בבסיס הנתונים של החברה, ברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר החברה בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.4.    החברה מתירה להציג את האתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה וכן לקשר לעמודים המצויים בתוכו (“DEEP LINK”), או לעמוד הבית בלבד. החברה תהיה רשאית להורות למשתמש להסיר פרסום או מידע בו נעשה שימוש באופן שלטעמה פוגע באינטרסים של החברה או בקניינה

8.5.    אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.6.    שם החברה, השם  CTC-Cafeוכן שמות מותגי המוצרים, סימני המסחר של החברה (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב.

8.7.    צלמיות (“אייקונים” – Icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סמלילים (סימני “לוגו” – Logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של החברה. כל שימוש בקניינה זה של החברה יעשה לפי הוראות תקנון זה בלבד.

8.8.    אין לעשות שום שימוש בשום סימן מסחרי ו/או עיצוב של מוצר או דגם המופיעים באתר ו/או בצילומים המצויים באתר שהינם קניין רוחני מוגן, הן מכוח הדין בישראל והן מכוח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל.

9. תנאים נוספים

9.1.    פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך לכך שבמחוז תל-אביב-יפו.

9.2.    החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה מעת לעת. רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את מבצעי הפעולות באתר.

למידע וייעוץ לעסקים
הטופס נשלח בהצלחה!
דילוג לתוכן